Traducció de "línia de connexió" a l'idioma japonès:


  Diccionari Català-Japonès

Connexió - traducció : Connexió - traducció : Línia - traducció : Línia de connexió - traducció : Línia de connexió - traducció : Línia de connexió - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Arrossegueu una línia per crear una connexió...
接続を作成するには線を引く...
Espai de connexió
接続スペース
Límits de connexió
接続制限
Guió de connexió
ログインスクリプト
Selecció de connexió
接続の選択
Nom de connexió.
ログイン名
Contrasenya de connexió.
ログインパスワード
Tipus de connexió
接続のタイプ
Dominis de connexió
Domain logons
Ruta de connexió
Logon path
Unitat de connexió
Logon drive
Script de connexió
Logon script
Script de connexió
ログインスクリプト
Script de connexió
ログインスクリプトの編集
Temps de connexió
接続時間
Tipus de connexió
接続のタイプ
Prova de connexió
接続をテスト
Connexió de pintura
パス選択straigh line drawing tool
Velocitat de connexió
接続速度
Connexió
ログイン
Connexió
接続
Connexió
接続のパスワード
Connexió
接続
Límit global de connexió
全体の接続制限
Nova connexió de xarxa
新規 ネットワーク 接続
Guió de connexió Samba
Smaba ログインスクリプト
Guió de connexió Samba
Samba ログインスクリプト
Estat de la connexió
接続状態
Temps de connexió exhaurit
接続がタイムアウトしました
Correcció de la connexió
接続
Punt de connexió lògicStencils
Stencils
Connexió de xarxa 0
ネットワーク接続 0
Temps de connexió exceditQNativeSocketEngine
接続がタイムアウトしましたQNativeSocketEngine
Definició de límits de connexió
接続制限を設定する
Línia de temps
時間軸
Final de línia
EOL
Salt de línia
行変えを強制
Número de línia
行番号
Número de línia
行番号
Línia de comandaments
コマンドライン
Línia de temps
時系列
Amplada de línia
線の幅
Color de línia
線の色
Ordre de línia
行順
Extensions de línia
補助線