Traducció de "Només pot ocórrer" a l'idioma de país:


  Diccionari Català-Lituà

Només - traducció : Ocórrer - traducció : Només - traducció :
Tik

Només - traducció : Només - traducció : Només - traducció :
Tik

Només - traducció : Només - traducció : Només - traducció : Només - traducció :
Tik

Paraules clau : Vien Gandas Tiktai Vienu įvyko Dėl

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Aquesta ascensió pot ocórrer fins i tot davant de reptes físics extrems.
Šis pakilimas išlieka net ir susidūrus su neįtikėtinais fiziniais iššūkiais.
I aleshores se'm va ocórrer
Po to perskrodžia mintis
Però això no va ocórrer.
Bet tai įvyko ne dėl to.
Només es pot declarar variables
Kintamuosius galima tik apibrėžti
Només el foc els pot aturar.
Tik ugnis sustabdys juos.
Només el propietari pot canviar els permisos.
Tik savininkas gali keisti leidimus.
El nostre Dickon només pot llegir Printin.
Mūsų Dickon gali skaityti tik printin .
Només es pot buscar en camps de text.
Galite atlikti paiešką tik teksto laukuose.
Bé! Però només si em pot portar Jeeves!
Geras! Bet tik jei man gali duoti Jeeves!
Només pot ser atribuïble a un error humà.
Žmones klysta štai kas.
I només la confessió pot purgar el pecat.
Ir tik prisipažinimas gali išpirkti nuodėmę.
Pot ocórrer que tingueu més finestres obertes que espai al vostre escriptori. En aquest cas teniu tres possibilitats
Gali atsitikti taip, kad jūs turite atidarę daugiau langų negu yra vietos jūsų darbastalyje. Šiuo atveju yra trys galimybės
Només es pot determinar el parentesc buscant les similituds.
Jūs galite spręsti apie giminystės ryšius pagal panašumus.
Aquest esdeveniment va ocórrer abans de l'expulsió dels Christiern tirà
Šis įvykis įvyko prieš išsiųsdamos tironas Christiern
Tot té una moralitat, encara que només es pot trobar.
Viskas turi moralinių, jei tik galite rasti.
Només el superusuari pot suprimir un usuari o grup del sistema.
Tik root naudotojas gali pašalinti naudotoją arba grupę iš sistemos.
Veiem com de potent pot ser només un d'aquests elements bàsics.
Pažiūrėkime koks galingas gali būti net vienas iš šių pagrindinių dalykų.
Només vostè pot decidir si això és prou sensat o no.
Jums spręsti, prasminga tai ar ne.
No només gràcies no només que però si es pensa de forma raonable, pot ser molt entretingut.
Ne tik dėkoju jums ne tik tai... bet jei tai dėstoma tinkamai, tai gali būti linksmas dalykas.
Un procés similar va ocórrer a la terra, que va produir carbó.
Panašus procesas vyko ant žemės, kuris pagamino anglį.
Només el superusuari pot afegir un usuari o un grup al sistema.
Tik administratorius ( root ) gali pridėti naudotoją ar grupę.
Només el propietari pot reanomenar i esborrar el contingut de la carpeta
Tik savininkas gali pervadinti ar ištrinti aplanko turinį
Us vaig advertir que només la mort pot pagar per la vida.
Įspėjau, kad tik mirtis gali išpirkti gyvybę.
Això és només per ensenyar el que el poble jove pot fer.
Iš to visiems matyt, ką gali mažieji žmonės
No es pot eliminar el programa el programa és global i només el pot eliminar l' administrador del sistema.
Nepavyksta pašalinti programos! Programa yra skirta visai sistemai, todėl ją gali pašalinti tik sistemos administratorius.
Insereix una línia horitzontal a la pestanya actual que només vostè pot veure
Horizontalios linijos, kurią galite matyti tik Jūs, įterpimas dabartinėje kortelėje
Només el senyor d'Hivèrnia pot cridar els seus banderers i reunir un exèrcit.
Tik Vinterfelo lordas gali pūsti kovos trimitu ir sukviesti kariuomenę.
Això controla el mode del canal. Això només ho pot canviar un operador. El mode T ema vol dir que només un operador pot canviar el tema del canal.
Čia kontroliuojama kanalo veiksena. Tik operatorius gali ją pakeisti. Temos veiksena reiškia, kad tik operatorius gali pakeisti kanalo temą.
Només
Tik
Només?
Vien?
I a la Léila se li va ocórrer una idea increïble, una idea boja.
Ir tada Léilai į galvą šovė nepaprasta idėja, beprotiška idėja.
Però simplement no hem entès per què va començar a ocórrer fa 10.000 anys?
Bet mes tiesiog nesupratom, kodėl visa tai prasidėjo prieš 10 000 metų?
Mai se'm va ocórrer, la Xina no ha de ser al centre del món.
Man niekada nešovė į galvą, kad Kinija neturėtų būti pasaulio centras.
Només pot ser un estat de l'èsser humà, no solament una emoció fugaç, una sensació.
Tai gali būti tik būsena, ne tik nuolat besikeičianti emocija ar pojūtis.
És només el seu exterior, un home pot ser honest en qualsevol tipus de pell.
Tai tik jo išorę, bet odos rūšiuoti žmogus gali būti sąžiningas.
Només hi ha una excepció en aquesta llei universal, l'esperit humà, que pot continuar evolucionant,
Vienintelė išimtis šiame dėsnyje žmonijos dvasia, kuri gali vystytis į viršų
Només una nena que no pot saber que el perill em segueix a on vaig.
Tik vaikas gali nežinoti Koks pavojus seka man iš paskos
Se'n va anar al pis de dalt, i després de sobte se li va ocórrer preguntar se a si mateix el que el lloc en el linòleum pot ser.
Jis nuėjo laiptais į viršų, ir tada staiga įvyko jo paklausti savęs, ką vietoje ant linoleumo gali būti.
Pot restant
Malkoje liko
Pot ser.
Gal.
Pot sentirme?
Staedertai, ar girdite mane?
No pot.
Jis negali.
No pot.
Jis negali.
Sí, pot.
Taip, galite.
Pot sentirme?
Ar girdite mane?