Traducció de "Oficial d'Igualtat d'oportunitats" a l'idioma de país:


  Diccionari Català-Lituà

Oficial - traducció : Oficial - traducció : Oficial - traducció : D'oportunitats - traducció : Oficial d'Igualtat d'oportunitats - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Oficial, digui'm.
Pareigūnu dabar vadinki mane.
Oficial Edmonds.
Pareigūne Edmondsai. Taip, pone.
FTP oficial del KDEName
KDE oficialus FTPName
Dogma oficial de què?
Kokia oficialia dogma?
Esperi fora, vol, oficial?
Palaukite sekundėlę, pareigūne?
Un oficial de Defensa.
Vienas valstybės pareigūnas.
Aquesta és l'esmena oficial.
Juk tai oficialus įstatymo projektas.
Lloc web oficial del kde
kde 's official website
El primer oficial en dubta.
Kapitono padėjėjas dvejoja.
Sóc el oficial d'aquesta audiència.
Aš Elen Blok ir aš atliksiu apklausą.
Podrà tornar a començar en una terra daurada plena d'oportunitats i aventures.
Šansas pradėti vėl auksinėje galimybių ir nuotykių šalyje.
Podrà tornar a començar en una terra daurada... plena d'oportunitats i aventures.
Šansas pradėti vėl auksinėje galimybių ir nuotykių šalyje.
I el seu oficial al comandament?
Kur jūsų vadas?
Com el oficial Evans va confirmar.
Antrojo piloto Evanso parodymai tai patvirtina.
Eres filla d'un oficial científic imperial.
Tu buvai Imperijos mokslininko dukra!
Recursos gestionats per EuropeAid Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD), Ajuda Oficial (AO) i altres.10
EuropeAid valdomi ištekliai viešoji pagalba vystymuisi (VPV), viešoji pagalba (VP) ir kitos
L'entorn de desenvolupament integrat oficial del GNUstep
Oficiali GNUstep integruota kūrimo aplinka
I tira al primer oficial a terra.
Jis partrenkia padėjėją ant denio.
Mira la seva funda, no és oficial.
Pažvelk į jo dėklą. Tai ne tipinis modelis.
El dogma oficial de les societats industrials occidentals.
Visos industrinės vakarietiškos visuomenės oficialia dogma.
És un mapa oficial del Departament de Guerra!
Tai oficialus Karo departamento žemėlapis.
PER OWEN CHACO de Nantucket, primer oficial del vaixell.
Owen Chace Nantucket, pirmasis kapitono padėjėjas tas laivas.
Quelcom que tot oficial de cavalleria hauria de tenir.
Jis pravers kiekvienam kavalerijos karininkui.
I el primer oficial aguanta sàviament i no deslliga l'Ulisses.
Padėjėjas išmintingai priešinasi ir neatriša Odisėjo.
Vull començar amb el que jo en dic dogma oficial
Norėčiau pradėti tuo, ką vadinu oficialia dogma .
Causa oficial del accidente, nel formulari de l hospetal... figa.
Oficiali nelaimingo atsitikimo priežastis, įrašyta ligoninės formoje... kačiukas.
Oficial de primera ciència de la revolta de la Unió.
Pirmasis Sąjungos sukilimo pareigūnas.
Què? ! No sóc l'únic oficial senior que ho ha fet.
Aš ne vienintelis, taip daręs.
Tens un instint millor que qualsevol oficial de l'exèrcit Lannister.
Turi geresnius instinktus nei bet kuris Lanisterių armijos karininkas.
Imagina que... els alumnes amb desavantatges poguessen gaudir d'igualtat per a accedir a classes avançades de ciències i matemàtiques
Įsivaizduokite jei visi studentai galėtų vienodai lengvai gauti mokslo ir aukštosios matematikos pamokas
No espero igualtat en totes les coses ... ... parlat d'igualtat davant la llei ... Que la pols, pinta a la raça ...
Kas galėjo nuspėti, kad tas senas košmaras taip moka valdytis?
En Thorne ja ho ha d'haver fet oficial a hores d'ara.
Thornas bus tą jau paskelbęs oficialiai.
Tornem al nostre segle, mateix país, mateixes piràmides, altra gent fent córrer la mateixa idea d'igualtat amb un llibre diferent.
Grįžtant į mūsų amžių, tapati šalis, tos pačios piramidės, kiti žmonės skleidžiantys tą pačią idėją apie lygybę su kitokia knyga.
Havia sentit que era un oficial molt jove, que acabava d'arribar d'Anglaterra.
Ji girdėjo, kad jis buvo labai jaunas karininkas, kuris buvo ką tik iš Anglijos.
Llavors, ets pràcticament l'Ulisses i el primer oficial en una sola persona.
Galiausiai, jūs esate lyg Odisėjas ir jo padėjėjas viename asmenyje.
Com a oficial d'unanimitat, òbviament, em trobo limitat a l'ús de subllenguatge.
Kaip Vienybės pareigūnas, esu suvaržytas nuo kitų kalbų vartojimo.
Whip, aquest és el Oficial Edmonds. Ell es quedarà aquí, aquesta nit.
Bizūne, čia pareigūnas Edmondsas.
Aquest és el dogma oficial, que tots donem per bo, i és fals.
Tai oficiali dogma. Ją visi laikome teisinga, bet ji klaidinga.
Hi havia un home, un oficial de Defensa, i sabia què li agradava.
Buvo valstybės pareigūnas, ir aš žinojau, kas jam patiko.
Estava a la coberta del vaixell, parlant amb el primer oficial, i va dir
Ir jis stovi savo laivo denyje, jis kalbasi su savo padėjėju ir sako
Cada oficial que has fet sentir mai com un passarell, que és molta gent.
Visi pareigūnai, kuriuos privertei jaustis kvailiais.
Potser millorarà a mesura que creix , va dir la dona del oficial de bona humor.
Galbūt ji bus pagerinti, kaip ji auga vyresnio amžiaus, sakė pareigūno žmona geros naturedly.
El primer oficial agafa la corda i lliga l'Ulisses al màstil amb un bon nus.
Kapitono padėjėjas ima virvę ir gražiu mazgu riša Odisėją prie stiebo.
A no ser que rebi un aplaçament oficial del governador.... ...el meu deure es seguir endavant.
Radom jos sūnų. Jei negausiu paliepimo iš gubernatoriaus atidėti bausmę, tada aš esu įpareigotas užbaigti tai.
Enllaços del kde a la web, el lloc oficial del kde i d' altres llocs d' utilitat.
Nuorodos į kde WWW, tiek į oficialią kde svetainę, tiek į kitas naudingas sritis.