Traducció de "confés a " a la llengua persa:


  Diccionari Català-Persa

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

El seu pare era un traïdor confés.
پدرش يه خائن بود که اعتراف کرد
A poc a poc, a poc a poc.
تو نظر ديگه اي داري
Afegeix a A
افزودن به عنوان به
A terra, a terra, a terra!
پايين، پايين، پايين، پايين!
A més a més, m'importa a mi.
پس براي منم اهميت دارن
A dins, a terra a la dreta.
داخل اونجا، روی کف سمت راست.
Estableix Respon a a
تنظیم پاسخ به
A cada canvi a
بر حسب هر تغییر در
A punt! A puntr.
آماده !
A més a més...
در ضمن نادين يه صليب داشت.
A terra, a terra!
پايين!
A veure, a veure...
زود باش، زود باش، زود باش.
A moure's, a moure's.
بعد از اون، نوبت پاکسازي بود. بريد، تکون بخوريد.حرکت کنيد.
A conillets a amagar?
منظورت قايم موشكه
A tot. A mi.
به همه چي، به من.
A poc a poc.
پس تو ميخواي ... آره
A elles! A elles.
اونــا
A poc a poc.
ذره به ذره
A més a més...
...ضمنا
A terra, a terra.
پراکتور
A poc a poc.
آروم
A dues? A deu?
دوتا
A tot a reu.
همه جا
tornen a a Jakku.
به سمت جاکو داشتن برميگشتن.
A poc a poc.
مودب باش ! مودب باش
A
گیرنده
A
به
a
به
a
در
A
به
A
به
a
تا
a
ایست
A
تا
a
تا
Afegeix a la seqüència a la fila a.
اضافه کردن به دنباله در ردیف a.
A tu, a mi o a en Flynn.
تو، من يا فلين
Mou a a la base.
انتقال a به پایه
Mou a a la reserva.
انتقال a بر روی ذخیره.
Vaig a veure a Pearl.
من مي رم ببينم پورل چطوره
Quedeuvos a terra! A terra!
پايين بمونين!
Aprendre a conèixer a Déu.
من براي اون ترجيح مي دم که بياد اينجا
Matant a tots a bord.
همه کسايي که سوار هواپيما بود کشته شد (توي شبيه ساز)
A ningú excepte a vós.
هيچکس غير از تو
Tornaràs a ser a casa.
تو داري ميري خونه