Traducció de "Avaluació d'impacte" a l'idioma portuguès:


  Diccionari Català-Portuguès

Avaluació - traducció : Avaluació d'impacte - traducció : Avaluació d'impacte - traducció : Avaluació d'impacte - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Avaluació
Prova
Error d' avaluació
Erro de avaliação
Avaluació en directe
Avaliação em directo
Volem una avaluació.
Queremos uma avaliação.
Resultat de l' avaluació
Resultado da avaliação
Ordre màx. d' avaluació
Ordem máx. de avaliação
Volen una avaluació de l'amenaça.
Para além de um perfil, eles querem uma estimativa do perigo.
Error d' avaluació de l' scriptComment
Erro de Avaliação do ProgramaComment
Registra l' avaluació del patró de filtratge
Avaliação de padrões de registo de filtros
Aquesta podria ser la meva petita avaluació.
Isto podia ser a minha avaliação.
L'estat de Nova York havia encarregat un estudi oficial d'impacte ambiental.
Estado de Nova York enviou Pesquisa Ambiental da Comissão .
Registra l' avaluació de les regles de filtratge
Registar a avaliação da regra de filtragem
Vol l'Agencia una avaluació de campanya de Gideon?
Está a chegar mesmo agora.
Considereu el cost de l' avaluació de les regles de filtratge
Considere os custos da avaliação das regras do filtro
El resultat de l' avaluació apareixerà a la finestra de missatge
O resultado da avaliação irá aparecer na janela da mensagem
Tenim una unitat al terreny,... i estem fent una avaluació del lloc.
Temos uma unidade em campo.
Una altra dependència és la quantitat de dades que s' empren per a l' avaluació d' una regla de filtrat. Si la regla està basada en una capçalera de missatge, la seva avaluació normalment hauria de ser molt més ràpida que l' avaluació d' una regla basada en el missatge complet.
Outra dependência é a da quantidade de dados usados para a avaliação de uma regra de filtragem. Se a regra se baseia num cabeçalho da mensagem, a sua avaliação deverá ser normalmente mais rápida do que a avaliação de uma regra com base na mensagem completa.
Què vols dir? , Va dir el avaluació global, una mica consternat i amb un somriure dolç.
O que você quer dizer? , Disse o inquilino do meio, um pouco desanimado e com um sorriso doce.
A més, tens la millor avaluació psicològica mai escrita de la història del sistema penitenciari, així que...
Além disso, tem a melhor avaliação psicológica da história do sistema prisional, por isso...
Tots els donants de sang de la recollida estaven sotmesos a una avaluació psicològica per l'institut Langford.
Todos os dadores foram submetidos a testes psiquiátricos, realizados pelo Instituto Langford.
No obstant això, requereix una avaluació acurada dels sistemes pressupostaris del país beneficiari i dels plans de reformes.
Isto exige, todavia, uma avaliação cuidadosa dos sistemas orçamentais e dos planos de reformas dos beneficiários.
En tercer lloc, es planeja la trajectòria que porta al quad des de la seva posició actual fins el punt d'impacte amb la pilota.
Terceiro, é planeada uma trajetória que leva o quad do seu estado atual ao ponto de impacto com a bola.
L'important és que hem desenvolupat un model que ens ajuda a saber què funciona no només amb una avaluació final.
O significado é que desenvolvemos este modelo que nos está a ajudar não só na avaliação, mas a perceber o que funciona.
Arriba sempre tard, posa els companys en perill, possible us de drogues... Aconsellem el seu trasllat a feines d'oficina, i avaluació psicològica.
Sempre atrasado, coloca colegas em perigo, suspeito de uso de drogas... necessidade de transferência, avaliação psicológica.
Podeu controlar la informació al registre referent a l' avaluació de les regles de filtratge dels filtres aplicats tenir marcada aquesta opció donarà informació detallada per a cada regla de filtratge. Alternativament, només es donarà informació quant al resultat de l' avaluació de totes les regles d' un sol filtre.
Você poderá controlar o resultado no registo, no que respeita às regras de filtragem dos filtros aplicados se tiver esta opção assinalada, irá ter algum resultado detalhado para cada regra de filtragem individual em alternativa, só será dado o resultado da avaliação de todas as regras num único filtro.
De fet, en un estudi recent... això va deixar me gelat... un estudi recent de com experiències traumàtiques afecten a la gent suggereix que si va succeir fa més de 3 mesos, amb molt poques excepcions, no té gens d'impacte en la vostra felicitat.
De facto, um estudo recente isto deixa me boquiaberto um estudo recente que mostra como os grandes traumas da vida afetam as pessoas sugere que, se aconteceram há mais de três meses, apenas com algumas exceções, não têm qualquer impacto na nossa felicidade.
La recerca que el meu laboratori ha estat fent, que els economistes i psicòlegs d'arreu del país han estat fent, han revelat quelcom veritablement asombrós. Ho anomenem l'esbiaix d'impacte que es la tendència del simulador a treballar malament. El simulador et fa creure que resultats diferents són més diferents del que ho són en realitat.
As experiências feitas no meu laboratório e as que economistas e psicólogos têm feito por todo o país, têm nos revelado uma coisa realmente surpreendente, uma coisa a que chamamos o preconceito do impacto , a tendência do simulador para funcionar mal, para vos fazer crer que a diferença entre resultados é mais significativa do que de facto é.
Obre una finestra del visor per al registre del filtratge allí podreu trobar algunes opcions per a controlar el registre del procés de filtratge. En el registre tindreu informació valuosa a sobre de l' ús de les regles de filtratge i el resultat de l' avaluació d' aquestes, i de quines acciones de filtratge es poden aplicar a un missatge.
Abre a janela de visualização para o registo do filtro aqui você poderá encontrar algumas opções para controlar o registo do processo de filtragem. No registo, você irá encontrar alguma informação valiosa sobre quais as regras de filtragem que foram usadas, qual foi o resultado da avaliação destas regras e quais as acções do filtro que foram aplicadas a uma mensagem.