Traducció de "capital addicional" a l'idioma portuguès:


  Diccionari Català-Portuguès

Addicional - traducció : Capital - traducció : Capital addicional - traducció : Capital addicional - traducció : Capital addicional - traducció : Capital addicional - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Addicional
Adicional
Capital
Capital
Informació addicional
Dados Adicionais
Capçalera addicional
Cabeçalho Adicional
Informació addicional
Informação adicional
Directori addicional
Directoria adicional
Capital regional
Capital Regional
Necessitarem capital.
Precisaremos de capital.
Llatí ampliat addicional
Latino Extendido Adicional
Qualsevol informació addicional.
Qualquer informação adicional.
capital i capital El nom de la capital de la zona, pex Tirana.
capital e capital o nome da capital da divisão, eg Tirana.
La capital Oblidada...
Para a Cidade Esquecida.
La Capital Oblidada.
Na Cidade Esquecida.
Regions per capital
Regiões pela Capital
Capital Nacionalphilippines. kgm
Capital Nacionalphilippines. kgm
Mostra el marc addicional
Mostrar um Contorno Extra
Adreça de correu addicional
Endereço de E Mail Adic.
Informació addicional de depuració
Informações adicionais de depuração
Contactes per a informació addicional
Contactos para informação adicional
Programari restrictiu addicional de l'Ubuntu
Ubuntu restricted extras
Programari restrictiu addicional del Xubuntu
Xubuntu restricted extras
No s'ha recollit informació addicional.
Nenhuma informação adicional colectada.
Informació addicional sobre el camp
Informação adicional acerca do campo
Reforç per a seguretat addicional.
Criada. Dá muita importância à segurança extra.
Benvingut a la capital.
Bemvindo à capital.
Estàs a la capital!
Estás na capital.
Espai addicional que s'afegirà a l'amplada.
Espaçamento extra a adicionar à largura.
Espai addicional que s'afegirà a l'alçada.
Espaçamento extra a adicionar à altura.
La informació addicional del perfil ICC
As informações adicionais do perfil de ICC
Informació addicional per l' element actual
Informação Adicional para o Item Actual
Usa una barra de miniatures addicional
Usar uma barra de miniaturas adicional
Alguna notícia de la capital?
Tendes notícias da capital?
Gaudeix de la capital, germà.
Aprecia a capital, irmão.
Ens estem refent, acumulant capital.
Ouve, estamos em reconstrução. A mobilizar capitais.
Ha fugit de la capital.
Fugiu da capital.
VAC Capital, estic al corrent.
VAC Capital, estou ciente.
Tenen un a Capital Còmics.
Há um na Capital Comics.
Roma és la capital del món.
Roma é a capital do mundo.
Territori de la Capital Australianaaustralia. kgm
Território da Capital Australianaaustralia. kgm
Regió capital especial de Jakartaindonesia. kgm
Região Especial da Capital Jacartaindonesia. kgm
Territori de la Capital Islamabadpakistan. kgm
Território da Capital Islamabadpakistan. kgm
Si ha fugit de la capital,
Se ela fugiu da capital . . .
Com amb LongTerm Capital el 1998.
Como fizemos com o LongTerm Capital em 98.
Porta'ls al cap, Ataca la capital.
Enfrentálos de frente, atingir a capital.
A la capital els agraden pàl lides.
Gostam delas pálidas na capital.