Traducció de "l'intercanvi de béns arrels" a l'idioma portuguès:


  Diccionari Català-Portuguès

Béns - traducció : L'Intercanvi - traducció : Béns - traducció : Arrels - traducció : L'intercanvi de béns arrels - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Sap, el que en la comptabilitat de béns arrels , És que pot,
Sabes a... a coisa sobre a contabilidade imobiliária é que podes,
Arrels?
Raízes ?
Estic béns danyats.
Sou uma mercadoria estragada.
Aleshores hem de fer l'intercanvi ara.
A brigada de intervenção vai atacar o tribunal. Então fazemos a troca agora.
On vols fer l'intercanvi?
Onde queres fazer a troca?
Autorització de confiscació de locals i béns.
Confiscar instalações.
Vull dir, posar arrels.
Criar raízes?
Les arrels... d'una muntanya.
As raízes... de uma montanha.
L'intercanvi començara en breu. Si.
O mercado de câmbios, começa brevemente.
Per què vas fer l'intercanvi?
Por que trocaste com o refém?
Per què augmenta el nivell de vida l'intercanvi?
E por que é que a troca aumenta o nível de qualidade de vida?
Els beneficis de l'intercanvi només faran que créixer.
E como tal os ganhos da troca só vão aumentar.
Podem protegir els vostres béns.
Podemos proteger o vosso património.
No podem veiure només de baies i arrels.
Não podemos viver de frutos e raízes.
Les meves arrels estan ben fondes.
As minhas raízes são profundas .
s'ha de cantar fins que el cant posi arrels,
Temos que cantar até que o canto ganhe raízes,
Així és millor. No era precisament un fan de l'intercanvi.
Ele não gostou do nosso acordo.
I ells van a voler el mateix que els europeus, àrabs, Tothom vol de béns arrels a Nova York, a Amèrica i sé que el mercat aquí.
E vão querer o mesmo que os Europeus, Árabes, toda a gente quer imóveis em Nova Iorque, na América e eu conheço o mercado aqui.
Emvapegarim' amenaçà de llençar els meus béns a la claveguera.
Ele bateume e ameaçou lançar os meus produtos esgoto abaixo.
L'intercanvi és 10 cops més antic que l'agricultura.
A troca é tão velha como a agricultura.
Si s'esdel'intercanvi, l'altra criatura haurà d'estar neta.
Para a troca ter lugar, a outra criança deve estar limpa.
Hi diu res sobre quan volen fer l'intercanvi?
Diz algo mais acerca da troca?
Ara bé, jo es que pèssim treball en el qual, de que l'oficina de béns arrels, Jo era pràcticament un noi dels encàrrecs de merda, y sóc tirant avall sis xifres ara.
Agora, quando aceitei aquele emprego horrível naquela, aquela imobiliária, eu era praticamente um moço de recados, e agora ganho um ordenado de 6 algarismos.
Aprofitem l'especialització i l'intercanvi per incrementar la qualitat de vida dels altres.
Somos capazes de nos basear na especialização e na troca para aumentar os níveis de qualidade de vida uns dos outros.
GERMÀ Déjame disputa amb tu dels teus béns.
FRADE Deixe me disputar com as tuas propriedade.
Vol que entengues que l'intercanvi de presoners és ofert de bona fe. Bona fe?
Quer que percebais que esta troca de prisioneiros é oferecida de boa fé.
La lliure circulació de persones, de béns, de serveis i de capitals, i lallibertat d establiment.
A livre circulação das pessoas, das mercadorias, dos serviços e doscapitais e a liberdade de estabelecimento.
La meva paraula! Ella és una simple tros de béns , va dir.
Minha palavra! ela é uma simples pedaço pequeno de bens! , disse.
El vent bufava tan fort que arrencava de socarel arbres de 30 metres, arrels incloses.
O vento era tão forte que arrancava árvores de trinta metros do chão, com raízes e tudo.
Però mai no es dóna l'intercanvi d'un objecte per un altre.
Mas a troca de um objeto por outro nunca sucede.
No són els béns el que busquem, sinó la recompensa.
Não queremos bens materiais. Queremos, sim, as recompensas.
He tractat de les arrels dels arbres, i he tractat de bancs, i he tractat de tanques, la
Eu tentei as raízes das árvores, e eu tentei bancos, e eu tentei hedges , o
Equilibrant ho tot trobem el concepte de compassió, que ha de sortir, diguem, de les nostres pròpies arrels.
Equilibrando tudo isto, no meio, está a noção de compaixão. Que tem que estar lá, nas nossas raízes,
Diria que la resposta és l'intercanvi, l'hàbit d'intercanviar una cosa per una altra.
Eu acho que a resposta é a troca, o hábito de trocar uma coisa por outra.
Podria tenir béns amb què li agradaria comerciar quan no els necessita.
Pode ter bens que queira alugar em alturas em que não precise delas.
percentatge de l impost sobre el valor afegit (IVA) que s aplica als béns i serveis arreu de la UE
As perspectivas financeiras são propostas pela Comissão e requerem aprovação unânime por parte dos Estados Membros e negociação e acordo com o Parlamento Europeu.
Necessitaran algú que té una experiència amb les lleis de resistència hidrodinàmica. L'intercanvi de calor en la barreja de petroli flueix.
Precisam de alguém que domine as leis da resistência hidrodinâmica, e as trocas de calor nos fluxos de petróleo.
Martha , va dir, quines són aquestes arrels blanques que s'assemblen a les cebes?
Martha , disse ela, o que são as raízes brancas que se parecem com as cebolas?
L'home també sap que no li toca furgar la terra per aconseguir arrels.
E o homem sabe que não tem de escavar nada para obter raízes.
Vet aquí una de les gràcies de l'intercanvi genera un impuls que afavoreix l'especialització, i aquest impulsa més intercanvis, etc.
E essa é uma das belezas da troca, ela cria na verdade um impulso para uma maior especialização, a qual cria um impulso para mais trocas e assim por diante.
T'aferres a les arrels, poses els peus a les pedretes i puges fins a dalt de tot.
Agarramo nos às raízes, colocamos o pé numa fenda, subimos e chegamos ao topo.
Però hem creat un sistema contable nacional fermament basat en la producció, en la producció de béns,
não pode ser inferido pelo rendimento nacional. Mas nós criámos um sistema nacional contabilístico que está firmemente baseado na produção e na produção das coisas.
L'intercanvi d'idees, la convergència i acoblament d'idees, és el que causa el progrés tecnològic, de mica en mica, gradualment.
É o intercâmbio de ideias, o encontro e o acasalamento de ideias entre eles, que está a causar o progresso tecnológico, progressivamente, pouco a pouco.
Pel sant matrimoni quan i on, i com ens vam conèixer, ens woo'd, i va fer l'intercanvi de vots,
Pelo casamento sagrado quando, onde e como nos conhecemos, nós woo'd, e fez troca de voto,
La dona sap que, en el cas dels Hadza, arrencar arrels per compartir les amb els homes a canvi de carn és l'única cosa que ha de fer per accedir a la proteïna. Arrenca unes arrels de més i les bescanvia per carn.
A mulher sabe que, no caso dos Hadzas aqui escavar raízes para compartilhar com os homens em troca de carne ela sabe que tudo o que tem de fazer para obter proteínas é escavar algumas raízes extra e trocá las por carne.