Traducció de "la patologia de la parla i llenguatge" a l'idioma portuguès:


  Diccionari Català-Portuguès

Llenguatge - traducció : Patologia - traducció : Llenguatge - traducció : Llenguatge - traducció : La patologia de la parla i llenguatge - traducció : Parla - traducció : Parla - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Alguns exemples són la visió, l'enteniment del llenguatge natural, la parla i la manipulació d'objectes de l'entorn.
Os principais exemplos são a visão, a compreensão e a fala natural dos idiomas e a manipulação de objetos operantes no mundo.
Patologia forense , principis i practica
Patologia Forense, princípios e práticas.
Arranjaments de la implementació de llenguatge
Configuração do Suporte às Linguagens
Ningú parla de la guerra.
Ninguém está a falar da guerra.
D'acord, parla de la casa.
! Pronto, fala lá da casa.
L'edat com una patologia.
A idade como patologia.
La gent parla!
As pessoas estavam a falar.
La gent parla.
Os homens falam.
Si, dono classes online del màster de patologia forense de la universitat.
Sim. Dou cursos extensivos e aulas interactivas de patologia forense na Universidade.
La gran majoria dels nois i noies no pateixen cap patologia psíquica.
As crianças não estão, na maior parte, a sofrer de uma condição psicológica.
Parla de salvar la seva pell.
Estás a falar de salvar a tua própria pele.
No parla de la seva família.
E ela não gosta de falar sobre a família dela.
És la sang de vampir la que parla.
Isso é o sangue de vampiro a falar.
Patologia forense del senyor, amb Tota la seua rellevant addicció.
Patologia Forense do Knight, com todas as adendas relevantes.
I... ningú parla sobre La guerra ací.
E aqui ninguém fala da guerra.
La que no parla?
Não consegue falar.
Parla amb la premsa.
Fala com a imprensa.
Parla la nostra llengua.
Ele fala a nossa língua.
L'home de la misericòrdia ve de nou i parla de justícia.
O homem caridoso volta para falar de justiça...
Opcions de llenguatge
Opções da Linguagem
Llenguatge de signes.
Linguagem gestual.
La majoria de la gent no em parla... així.
A maioria das pessoas não fala assim comigo.
Telèfon de l'Eric Northman. Parla la Ginger.
Telefone do Eric Northman, fala a Ginger.
La teva mare parla meravelles de tu.
Sabe, a sua mãe contoume coisas maravilhosas.
Manteniment de la CSG, Mickey al parla.
Manutenção da GSC, Mickey a falar.
La heu vist quan parla de vós.
Tendelo visto, quando fala convosco.
Llenguatge
Linguagem
Llenguatge
Linguagem
Classifiqueu el tipus de lletra i el llenguatge del text de la imatge
Classifique por favor o tipo de letra e a língua do texto da imagem
Bona nit. Parla la Srta.
Fala Miss Weathers, da Health Farm.
Parla la Mendez o tu?
Isso é a tua opinião, ou da Mendez?
La meva Tara em parla.
Querida, vai ficar tudo bem.
Ell parla la nostra llengua.
Ele fala a nossa língua.
Parla, parla.
Onde está?
Ara, Childs, vés per la porta de la sala de mapes i parla amb ell.
Vai pela porta da sala dos mapas.
Mode de llenguatge PCL3GUI
Modo da Linguagem PCL3GUI
Implementació de llenguatge JavaName
Suporte para a Linguagem JavaName
Llenguatge de l' expressió
Linguagem de Exp. Regulares
I tot i així parla de pau!
E ainda assim fala de paz!
Els parla Charles Caiman des de la W.I.D.F.
Ele está algures ali. O Canal 12 gravou numa cassete.
Parla d'esperança, de la profecia sobre un alliberador.
Sobre esperanças tolas, sobre a profecia, sobre um libertador.
Capità Whitaker, li parla Jim de la CNN
CapitãoWhitaker, sou o Jim da CNN.
Però amb la seva espasa parla de collons.
Mas fala muito bem com a espada.
Què és aquesta caixa de la que parla?
O que há na caixa que ela mencionou?
Si parla, la vida de l'Anton corre perill.
A vida do Anton corre perigo, se ela falar. A Lina não lhes disse nada.