Traducció de "amb poc temps de la mà" a l'idioma rus:


  Diccionari Català-Rus

Temps - traducció : Temps - traducció : Amb poc temps de la mà - traducció : Temps - traducció : Temps - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Sobretot amb tan poc temps d'avís.
особенно за такой короткий срок.
Sé que aviso amb poc temps.
Я знаю, это не на долго.
Poc temps transcorregut.
Короткое время, прошедшее.
Tenim poc temps.
У нас мало времени.
Per poc temps.
Ненадолго.
Poc a poc, poc a poc, poc a poc. Prente el teu temps.
Медленнее, медленнее, не торопись.
Per molt poc temps.
Совсем... Совсем чутьчуть.
En poc temps seràs la meva mamasita.
Ты быстро станешь моей маленькой мамасита.
Gràcies per acceptar fer això amb tant poc temps.
Спасибо, что согласились провести церемонию.
A poc a poc, amb passió.
но страстно.
La del Rei no disposa de gaire temps lliure.
У Десницы Короля мало свободного времени.
demanantme la radiografia amb la .
Я помню, как она стояла здесь, держа в руке снимок.
Amb la sang remov'd molt poc de la seva?
С кровью remov'd, но мало у нее есть?
És que va estar poc temps.
Он не был там так долго.
Molt a fer en poc temps.
Много работы, но мало времени.
Tinc molt poc temps per avaluar la teva habilitat.
И у меня слишком мало времени, чтобы оценить твои способности.
Vine amb mi, agafa'm la .
Пошли со мной, возьми мою руку.
La de Tom.
Рука Тома.
Agafa't de la .
Давай руку.
Agafa'm de la !
Возьми мою руку
Gràcies per venir, i en tan poc de temps.
Спасибо, что прибыли сразу.
Portarà un poc de temps moure'l cap a l'alineació.
Потребуется немного времени на регулировку.
Poc a poc, la mataràs.
Помедленней, ты убьешь ее.
Ja fa massa temps que freno la meva .
Слишком долго я держался в стороне.
La Deva ens donava un cop de amb...
Дэва просто помогала нам с...
El nowt o 'th' soart 'significa' nothin 'de la classe, poc a poc i amb cura , però va tant temps per dir ho.
Тупица о 'й' soart означает nothin' оф рода, медленно и осторожно , но это требует так долго, чтобы сказать это.
GARRY És poc temps per tornarse boig.
Недостаточно для того, чтобы у парней поехала крыша.
Gràcies per l'entrega en tant poc temps.
Спасибо, что смогли привезти все так быстро.
La .
Руки!
La .
Десница.
La .
Дай руку.
La .
Дай пять.
Hi tens la trencada amb la diplocia.
Ты очень искусна в дипломатии
I l'has... L'has apartat amb la .
Оттолкнул рукой.
Mossega la i acabaré amb tu.
Тронешь меня, и я тебя уничтожу. Я, доктор Уолтер Бишоп.
Al cap de poc temps hauria començat a prendre morfina.
Через некоторое время она бы села на морфий.
Hi hauria molt de temps i molt poc a fer.
Было бы много времени и мало занятий.
De .
Переносном
Amb temps.
Со временем.
Amb temps.
Рано или поздно.
Treieume de la propera .
Я до следующей раздачи.
Deixa de donarli la .
Хватит жать ей руку.
Bé, agafarnos de la ...
держаться за руки...
Lament el de la .
Прости за руку.
Seràs la senyora de la .
Будешь леди Десницы?