Traducció de "designat per al seu ús" a l'idioma rus:


  Diccionari Català-Rus

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Bellesa massa rica per al seu ús, per a la terra massa car!
Красота слишком богат для использования, за землю слишком дорого!
Ús per omissió
Использование по умолчанию
Crec que el seu ús és just.
Я считаю, что это правомерное использование.
Goering era el segon de Hitler durant la WWII, el seu designat successor.
Геринг был правой рукой Гитлера во время Второй Мировой войны, его избранным наследником.
Soldats per al seu exèrcit.
Солдаты для его армии.
Ús
Use
Ús
Работа с программой
Ús
Использование
Ús
Использование
El seu ús més habitual és en blogs.
Чаще всего, вы будете использовать это для блога.
Cada element és simbolitzat per una icona que representa el seu ús.
Каждый элемент представлен значком, который показывает его использование.
Només per a ús intern
Только для внутреннего пользования
Perdre al seu marit, al seu fill major i al seu pare.
Потеря мужа, старшего сына и отца.
Tens un ús per a ells?
Вы их для чегото используете?
Ús autoritzat.
Используется с разрешения.
Ús general
Общее использование
Ús bàsic
Основы использования
Ús bàsic
Основные функции
Ús general
Общие правила использования
Ús avançat
Расширенное использование
Ús global
Использовать общие настройки
Sense ús
Не используется
En ús
Используется
Ús global
Использовать глобальные
Ús global
Использовать глобально
sense ús
не используется
En ús
Вставить
Ús personal.
Личные цели.
Té una patent amb el seu tutor per un ús de la Viagra per a diabètics.
У неё и её начальника патент на альтернативное применение Виагры для больных диабетом.
Al seu allotjament s'hi va per aquí.
Я покажу вам квартиру.
Escriu entrades KConfig pel seu ús en scripts de shell
Изменение параметров KConfig из командной строки
... al seu pare.
О его отце.
Al seu costat.
Рядом с Вами.
Seu al llit.
Джейкоб, вставай и перебирайся на постель.
Al seu servei.
Я начинаю сегодня.
Al seu moment?
Когда придёт время? Ага.
Al seu llit.
Пока он спал.
Al seu temps.
В конечном счете.
Càrrega prèvia per a l' ús posterior
Предварительная загрузка для более быстрой работы
No seran per ús personal, oi, Doc?
Ты же их сам лично не пробуешь?
Tresor, tenim un ús per a tot.
Дорогая, мы можем найти применение всему.
Et vas alçar per ell al seu judici per combat al Niu d'Àligues.
Ты бился за него на суде поединком в Орлином Гнезде.
Deixaré la bossa al seu escriptori. Per commocionarlo.
Мы оставили пакет на столе.
Casos d' ús
Частное использование
Ús de TagXML
Использование TagXML