Traducció de "ve en línia" a l'idioma rus:


  Diccionari Català-Rus

Línia - traducció : Ve en línia - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

En Matt ve.
Мэтт идет.
Serveis en línia
Сетевые службы
Joc en línia
Игра через интернет
Classificació en línia
Интернет рейтинг
Joc en línia
Интернет игра
Nota en línia
Встроенная заметка
Serveis en línia
Интернет службы
Treballa en línia.
Работа в сети.
Adjunta en línia
Отправить в теле письма
Contactes en línia
Контакты онлайн
Cotitzacions en línia
девятнадцать
Cotitzacions en línia
Источники курсов
Està en línia.
Он на линии.
Ball en línia.
Танцы.
En Simon ve aquí.
Саймон приходит сюда.
La SOPA, que ve del Senat, és la Llei contra la pirateria en línia .
SOPA означает Stop Online Piracy Act Закон против Онлайн Пиратства . Его предложил Сенат.
En línia des de
В сети с
Sobrenoms vigilats en línia
Наблюдаемые доступные пользователи
Sobrenoms vigilats en línia
Наблюдаемые пользователи в сети
Apoc, estem en línia?
Апок, мы в сети?
Ok, posa'l en línia.
Хорошо, давайте его.
Ve vostè en lloc d'ell.
Вы пришли сюда вместо него.
línia la línia.
line строка номер
Sí aquí en ve una altra.
Да, вот ещё один вылез.
En ve una de grossa, oi?
Намечается чтото важное, да?
La mort ve per en Kauko.
Смерть продвигается, чтобы взять Кауко.
Orígens en línia de contingut
Сетевые источники содержимого
objecte multimèdia en la línia
inlinemediaobject
Documentació en línia de Qt3Query
Документация по Qt3Query
Implementació del serveis en línia
Поддержка сетевых служб
Comptes de lector en línia
Учётные записи онлайновых дайджестов
Configuració del lector en línia
Настройка онлайновых дайджестов
Configura els lectors en línia
Настройка онлайновых дайджестов
Validació de certificat en línia
Интерактивная проверка сертификата
Validació de certificat en línia
Проверка сертификата
Actualització en línia emprant OFX...
Обновление курсов...
Estadístiques de jocs en línia.
Статистические данные игр онлайн.
EN LA LÍNIA DE FOC
НА ЛИНИИ ОГНЯ
Està en la línia 1.
На первой линии.
Té al governador en línia.
У него губернатор на линии.
D'acord, seguim en aquesta línia.
Ладно, давай так и оставим.
línia número de línia.
line номер строки
Aquí ve.
Вот и он.
Ja ve.
Он идет.
Aquí ve.
Вот он идет.