Traducció de "complaent" a l'idioma tailandès:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Massive Dynamic no està sent, exactament, accessible o complaent.
แมสส ฟ ไดนาม คส ไม ค อยเต มใจให ความร วมม อ
CFD tots els drets complaent després d'un Mamet comunitat viscós vestits Allison
UH ... CFD ท งหมดขวา
Sempre he servit lladres, complaent amb la seva voluntat, com bé sabeu, Ser Davos.
ข าไม เคยปล อย ให ห วขโมยลอยนวล อย างท เจ าก ร ด เซอร ดาวอส.