Traducció de "digne de menció" a l'idioma tailandès:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

A cinquanta elegit silfos de menció especial,
ถ งห าเล อก sylphs ทราบพ เศษ
És digne de Sachin Tendulkar.
น ควรเร ยกว า ซาช น เทนด ลกา (น กคร กเก ตระด บตำนาน)
Seré digne de tu, pare.
ข าจะทำต วให ค ควร q ajà ţṃ tvá hä xu'xvr ท านพ อ ţ'anᵽ'o
Siempres vaig saber que eres Digne de grandesa.
แม ร มาตลอดว าล กถ กกำหนดมาเพ อความย งใหญ
Sé que ets digne de la meva ajuda.
ขอบค ณ ข าร ว าท านม ค าพอให ให ข าช วย
Si sóc digne del vostre servei?
ว าข าควรค าก บการร บใช หร อไม
I li vaig fer menció d'això i em va dir
และฉ นก ได เล าเร องน ให เขาฟ ง
Bàsicament hem diu, què escriuràs que sigui digne de mí?
ม นท าทายผม ม นบอกว า จะเข ยนอะไรท สมก บฉ น (เส ยงห วเราะ)
Espero poder demostrar que és digne de la seva admiració.
ข าหว งว าข าจะค ควร q ahvág v'a q ajà xu'xvr ก บคำช นชมของนาง kábxṃ cw'ncm qog nag
No sóc digne d'una collita com aquesta.
เกรงกว าข าจะไม ค ควร ก บเหล าอง นชน ดน
Vaig a tractar d'acte digne d'un home lliure.
ฉ นจะพยายามท จะกระทำค มค าของคนฟร
He d'obtenir allò. Necessito més. No sóc digne.
ฉ นต องทำให ได ฉ นอยากได อ ก ฉ นย งไม รวย และฉ นต องทำอะไรซ กอย าง
El senyor de Harrenhal serà un digne pretendent per a l'enviudada d'Arryn.
ลอร ดแห งฮาร เรนฮอลจะเหมาะสมค ควรก บ แม ม ายแห งตระก ลแอร น
Si hi hagués cap menció de resurrecció en el llibre, no creus que en sabria alguna cosa?
ถ าม การกล าวเก ยวก บ การค นช พในหน งส อ ค ณไม ค ดบ างหร อ ว าฉ นจะต องร แน นอน?
Hauríeu vingut també a demanarme un enterrament digne per a ells?
เป นท านจะขอร องข าให พวกเขาได ส ทธ ถ กฝ งอย างสมเก ยรต หร อเปล า
Va ser realment aquesta menció de Dickon el que va fer Maria decideix sortir, tot i que es no conscient.
ม นเป นจร งๆกล าวถ งการ Dickon ซ งทำให แมร ต ดส นใจท จะออกไปน ว าเธอเป น
I es va aixecar amb aire digne i van creuar a l'altre costat de la pista.
และเขาก ล กข นอย างโกรธเค องมากและข ามไปด านอ น ๆ ของศาล
De què va tot això, Damon, sobre tu desesperat per demostrarli a l'Elena que ets un xicot digne?
ง นเร องของใคร เดมอนเหรอ เร องนายท กำล งทำอะไรส นค ด เพ อพ ส จน ต วเองก บเอเลน า
Estat més digne, més vides seguici a Carrión mosques que Romeo es pot aprofitar
ร ฐม เก ยรต มากข นช ว ตของผ หญ งในซากแมลงว นกว าโรม โอ พวกเขาอาจจะย ด
I em pregunta com puc confiar en algú, i fins i tot si sóc digne de... estar amb algú.
ทำให ฉ นสงส ยว า? ฉ นจะเช อได แค ไหน เเละเเม เเต ว า ฉ นเหมาะท จะ...
Indigna com és, que hem obrat tan digne d'un cavaller per ser el seu nuvi?
ไม น าเช อถ อเป นเธอ, ท เราได กระทำส ภาพบ ร ษท จะเป นเจ าบ าวของเธออย างสวยหร เพ อใช หร อไม ?
Sabia com vestirse i com somriure, i no sé per què va donar per fet que això el feia digne de ser rei.
เขาร ว าควรแต งต วอย างไร ควรย มตอนไหน และด วยเหต ผลอ นใดก ไม ทราบ น นทำให เขาเก ด ความค ดว าเขาเหมาะแก การเป นกษ ตร ย
No hem treballat, la revisió de la mitologia, l'arrodoniment d'una faula, aquí i allà, i construir castells en l'aire perquè la terra ofereix cap fonament digne.
ม เราทำงานทบทวนการป ดเศษตำนาน, น ทานท น และม และ อาคารว มานในอากาศท ไม ม แผ นด นท นำเสนอรากฐานท ม ค าควร
Oh! més menyspreable i digne de tot menyspreu, amb barret flexible i l'ull de culpabilitat, amagant del seu Déu, rondant entre el transport marítim com un lladre vil apressant se a creuar els mars.
Oh! มากท ส ดน าร งเก ยจและค มค าของการปฎ เส ธ ท ก slouched ก บหมวกและตาผ ด skulking จากพระเจ าของเขาในการจ ดส งส นค า prowling เช นขโมยช วร บไป ข ามทะเล
Bé, deixa m llevar aquesta roba, trucar a la policia, Però espero que s'adona que acaba de dir exactament el que tots els personatges de cap misteri digne diu just abans que els matin.
ฮ hะฐd...
Node de cinta de paper de diagrama de fluxStencils
Stencils
Fitxer de text de paràmetres de reducció de soroll de fotografia a desar
แฟ มการต งค าการลดจ ดรบกวนบนภาพท จะทำการบ นท ก
Forma de límit de bucle de diagrama de flux bàsicStencils
Stencils
Mòdul de control de decoració de finestres
มอด ลตกแต งหน าต าง
Diàleg de caixa de llista de text
กล องโต ตอบคอมโบบ อกซ
Fitxer de proves de metadades de paquetComment
แฟ มทดสอบข อม ลกำก บแพกเกจComment
Exemples de treballs de trames de fils
ต วอย างของงาน ThreadWeaver
Política de cau de fora de línia
นโยบายการใช แคชเม อออฟไลน
Visualització de dades de perfilat de rendimentName
Name
Utilitat de selecció de caràcters de KDE
เคร องม อเล อกอ กขระของ KDE
Node de document de diagrama de fluxStencils
Stencils
Hauré de... haurem de...
ข าจะต อง... เราต อง...
Models de terrorisme, de segrest de nens, de seguretat aèria, de seguretat en carretera.
กล บไปท แบบจำลองการก อการร าย การล กพาต วเด ก ความปลอดภ ยจากการใช เคร องบ น ใช รถ
Fitxer de paràmetres de reducció de soroll de fotografia a carregar
แฟ มการต งการการลดจ ดรบกวนภาพท จะเร ยกใช
Eina de configuració de l' estalvi de pantalla X de KDE
เคร องม อปร บแต งโปรแกรมร กษาหน าจอ X ของ KDE
Nivell màx. de niat de llistes de visualització
ระด บการครอบรายการการแสดงผลส งส ด
Finestra de depuració de l' script de connexió
หน าต างด บ กสคร ปต ล อกอ น
Propietats de la carpeta de llista de correu
ค ณสมบ ต โฟลเดอร จดหมายเว ยน
Connector de l' arbre de fitxers de QuantaComment
Quanta Files TreeName
Forma de targeta de diagrama de flux bàsicStencils
Stencils