Traducció de "pesca d'altura" a l'idioma tailandès:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

La pesca,
การประมง
Què tal la pesca?
ตกปลาเป นไงบ าง?
Pesca amb carret sense captura accidental.
ตกมาได ด วยเบ ด ไม ใช จ บมาโดยไม ต งใจ
Ja saps, gogo, gaga. Tota la pesca!
โยเย ก ก กากาเต มต ว
Vaig a anar al cel o la pesca?
ใจ โลกเก ยวก บการวางท ม มน ฉ นจะไปสวรรค หร อตกปลา?
Aquest home treballava a un vaixell de pesca.
และชายคนน ทำงาน บนเร อประมงหาปลา
lloc, i un arpó d'altura de peu a la capçalera del llit.
สถานท และฉมวกย นส งท ห วของเต ยง
REFERÈNCIA Edmund Burke al Parlament per al Nantucket BALENA PESCA .
Edmund Burke อ างอ งในร ฐสภาเพ อ Nantucket วาฬประมง
Colnett'S VIATGE A FI DE L'AMPLIACIÓ DE LA PESCA catxalot.
VOYAGE COLNETT'S สำหร บว ตถ ประสงค ของการขยายการประมงปลาวาฬไขปลาวาฬ
la pesca, de manera que clarament va fer diverses dones
การประมงและเพ อให ช ดถ อยช ดคำว าผ หญ งหลายคน
El fil de pesca no va bé com a fil dental
สายเบ ดเป นไหมข ดฟ นท แย
Hi ha una pesca excel lent, riu a dalt, sota la cascada.
ม ใครท ตกปลาได เก ง ในท ต นน าของน าตกบ างม ย
Vaig anar a una excursió de pesca amb la meva classe.
ผมมาตกปลา ท องเท ยวก บห องเร ยนของผม
El mateix vent havia cessat i el cel brillant, blau fosc arc d'altura sobre el erms.
ลมต วเองได หย ดและสดใส, ส ฟ าโค งล กส งกว า
Una cinquena part de l'espècie humana depèn de la pesca per a viure.
หน งในห าของประชากรมน ษย ดำรงช พได ด วยปลา
La sostenibilitat representa el què, el on i el com del que es pesca.
ความย งย น หมายถ ง อะไร ท ไหน และอย างไร ของอาหารท ถ กล า
Aquí teniu la pesca de carret de tonyina d'aleta groga ve de reserves sostenibles.
ตรงน เราม ปลาท น าคล บเหล องท ตกเบ ดมาได มาจากจำนวนสต อคปลาท ย งย น
L'únic que li importava de debò era la pesca, el bourbon, i el barret.
เท าท ร เขาจร งจ งก บการตกปลาและว สก บร บอง และก หมวกใบน น
Gairebé dos quilòmetres d'altura , va afegir la Reina. Bé, no vaig a anar, en tot cas , va dir
'เก อบสองก โลเมตรส ง','สมเด จพระราช น ท เพ ม 'ด ฉ นจะต องไม ไปในอ ตราใด'กล าวว า
En dir això, va sortir de cop i volta en un lloc obert, amb una petita casa on sobre quatre metres d'altura.
ขณะท เธอกล าวน เธอมาอย างกระท นห นเม อสถานท ท เป ดอย ก บบ านเพ ยงเล กน อยในม นเก ยวก บ ส เท าส ง
Segons la FAO si no canviem el sistema de pesca els principals recursos del mar s'acabaran el 2015.
ตามการรายงานของ FAO ถ าเราไม เปล ยนแปลงระบบการจ บปลาของเรา ทะเลท เป นแหล งจ บปลาหล ก จะหมดไปภายในป 2050
I després d'una saga de 4 anys que desafia la ficció, un vaixell va lliscar mar endins disfressat d'embarcació de pesca.
หล งจากหน งช ว ตดำเน นไปส ป เร อลำน อยซ งปลอมเป นเร อหาปลา จ งลอยออกส ทะเล
Vaig pensar que, com jo tinc la meva vida per arribar, i no han menjat avui en dia, que jo pogués anar a pesca.
ฉ นค ดว าเป นฉ นได ช ว ตของฉ นท จะได ร บและไม ได ก นต อว นท ฉ นอาจจะไป A
L'armari de pesca es va cremar amb la casa, s'acabava totes les ampolles que encetava i no es treia mai el barret del cap.
กล องเก บของท ใช ตกปลาก โดนเผาไปก บบ าน เขาไม เคยท งขวดเหล าท ย งไม หมด และเขาไม เคยถอดหมวก
De fet, es creu que alguns d'aquests tenen fins a 3.000 anys d'edat, una bona raó per la qual s'hauria de prohibir la pesca d'arrossegament.
จร งๆแล ว บางส วนของม น อาจม อาย มากกว า 3,000 ป ซ งก เป นหน งในเหต ผลท ทำให อวนลากไม ควรได ร บอน ญาตให ถ กใช
La seva veu al mateix temps, va anunciar que ell era un sud, i de la seva alçada bé, em va pensar que havia de ser un dels alpinistes d'altura de la serralada en Alleghanian
เส ยงของเขาประกาศท นท ว าเขาเป นชาวใต และจากความส งของเขาด ผม ค ดว าเขาต องเป นหน งในบรรดาน ส งจากร ดจ Alleghanian ใน