Traducció de "quadre de text obert" a l'idioma tailandès:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

quadre de directori
ช องไดเรกทอร
Freqüència de quadre
อ ตราเร วเฟรม
quadre
พาเนล
quadre combinat
กล องคอมโบ
quadre transparent
ช องกระจก
quadre superposat
ช องช น ๆ
quadre arrel
ช องหล ก
Quadre d' informació
แถบข อม ลรายละเอ ยด
FITXER OBERT
แฟ มท เป ดอย
FITXER OBERT
แฟ มท เป ดใช
Puntuació, obert
เคร องหมายวรรคตอน, เป ด
Segueixes obert?
ย งเป ดอย เหรอ?
Està obert.
ม นไม ได ล อก!
És el quadre. El de la galeria.
แต ม นค อภาพวาดน นอ นท อย ในแกลเลอร
No tornis a mostrar aquest quadre de diàleg
ไม ต องแสดงกล องโต ตอบน อ ก
El quadre de comandament que mostra al conductor
หน าจอน แสดงให ผ ข บข เห นถ งปร มาณพล งงาน
Més aviat sóc un quadre intermedi de I'empresa.
ฉ นเป นผ บร หารระด บกลางของบร ษ ท
Ja està obert.
ถ กเป ดอย แล ว
Ja està obert.
ถ กเป ดไว อย แล ว
Mantenir obert minutes
minutes
És codi obert.
ม นเป นโอเพ นซอร ส
Edita text per al node de text
แก ไขข อความของโหนดข อความ
text de contrasenya
ข อความรห สผ าน
document de text
เอกสารข อความ
Esdeveniments de text
ส วนข อม ลข อความ
Columnes de text
เส นพร วไหว
Línies de text
เส นพร วไหว
Text de vista
ข อความในม มมอง
Text de finestra
ข อความในหน าต าง
Text de botó
ข อความบนป ม
Text de selecció
ข อความในส วนท ถ กเล อก
Text de consell
ข อความบนท ลท ป
Color de text
ส ข อความ
Color de text
ส ของข อความ
Selector de text
การเล อกข อความ
Selecció de text
เล อกข อความ
Text de substitució
ข อความท จะใช แทนท
Posició de text
ตำแหน งข อความ
Color de text
ส ข อความ
Referència de text
อ างอ งข อความ
Cita de text
ข อความอ างถ ง
Pinzell de text
การเล อก
Opció de text
ต วเล อกข อความ
Longitud de text
ความยาวข อความ
Funcions de text
ฟ งก ช นท เก ยวข อง