Traducció de "rebrà una penalització" a l'idioma tailandès:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

La Sra. Sharp la rebrà ara.
ม ส ชาร ปพร อมจะพบค ณแล วค ะ
Si us plau a tu mateix. Però vostè rebrà una descàrrega.
กร ณาด วยต วค ณเอง แต ค ณจะได ร บการช อก
Seleccioneu l' usuari que rebrà l' autorització.
เล อกผ ใช ท จะได ร บการอน ญาตส ทธ
Seleccioneu l' usuari que rebrà l' autorització
เล อกผ ใช ท จะได ร บการอน ญาตส ทธ
Seleccioneu l' usuari que rebrà l' autorització negativa.
เล อกผ ใช ท จะได ร บการปฏ เสธการอน ญาตส ทธ
El nostre nou número rebrà un premi avui, Finch.
ว นน หมายเลขใหม ของเราได ร บรางว ลนะฟ นช
I si el trobem, potser algú rebrà el Premi Nobel.
และถ าเราพบส งน น บางท อาจจะม รางว ลโนเบลอย ท ไหนซ กแห งท น น
La gent mai rebrà la nota que hauria de tenir.
ไม ม ว นให ระด บคะแนนก บผ คนตามท ควรเป น
O sigui que rebrà un favor a canvi en algun moment o altre.
ด งน น ม นก จะได ร บการตอบแทนค น ความช วยเหล อกล บมา เช นก นในอนาคต
Ell pot activar el dispositiu. Hem de trobarlo. I desprès en Merlyn rebrà el que es mereix.
ฉ นขอโทษ อะไรนะ
l'oncle Alexander rebrà la notícia és que Muriel es troba en el cor d'aquesta mostrar Trii la seva sortida al Manhattan.
ว ธ การล งเล กซานเดอจะได ร บข าวท เป นท Muriel อย ในคอร สของท แสดงเล อกออกของค ณท แมนฮ ตต น
Aquest és el retard després del qual rebrà automàticament el focus la finestra damunt de la qual hi ha l' apuntador del ratolí.
น เป นค าหน วงเวลา ก อนท จะให หน าต างท ต วช ของเมาส อย เหน อม นจะได ร บโฟก ส
Mercutio Una espelma, una espelma, una espelma!
MERCUTIO แล นเร อใบ, เร อใบ!
Una serp, una serp!
ม นโดนม อฉ น ง หย ดนะ
Una serp, una serp!
ง ง
Una paròdia... una paròdia.
ช างเลวร ายจร งๆ... ช างเลวร ายจร งๆ.
Una almoina? Una almoina?
ม เศษเหร ยญบ างม ย
Tinc aquest treball però una cosa segura sony al minut hollywood ensopegar amb una anunci com aquest en tema com aquest en la unitat d'aconseguir informants sobre la mil dels altres, així que tinc i no ho fa vostè rebrà un teletó atur de la xerrada i et ombra i molt d'això i jo ja
ผมม งานท แต ส งหน งท แน ใจว า ในนาท SONY hollywood stumbled บน โฆษณาเช นน ในห วข อเช นน
Estava en una habitació... una... una habitació vermella.
ฉ นอย ในห อง ห องน ห องส แดง
Una
1
Una ...
หน ง..
Una.
ม อย างน ง
Una.
คนเด ยว
Una?
คนเด ยวร
Una.
ม คนน งคร บ
Una.
คำถามเด ยว
Una criada, una criada encantadora.
คนร บใช คนร บใช ท น าร ก
Una serp i una rata.
ง ก ก นหน ปร บ...
Sou una dona. Una dona!
เจม ถ กค มต ว กองท พเขาแตกกระเซ น
Una rosa. Una rosa vermella.
ดอกก หลาบน ะ ก หลาบส แดง
Una, dues, una, dues, tres!
หน ง สอง หน ง สอง สาม!
Una de Meereen, una de Volantis, i una de Braavos.
เหร ยญเม ยร ร น เหร ยญโวแลนท ส และบราวอส
Una disposició semblant a una fortalesaName
Name
Imprimeix una incidència a una pàgina
พ มพ สร ปอ ตราการเก ดข นในหน าเด ยว
Una va ser una gran carrera.
อ นน งเป นอาช พท ย งใหญ
Una va ser una oportunitat perduda.
อ นน งเป นโอกาสท เส ยไป
Una execució a una d'aquestes màquines
ถ าส งให เคร องน ทำงาน จะถอดรห สได
Una llevadora tradicional és una professional.
หมอตำแยตามประเพณ ก เป นม ออาช พ
Una galàxia. Ep, una altra galàxia.
กาแล กซ เฮ น นอ กกาแล กซ หน ง
Un en diré una una xeringa.
สำหร บผม ใช หลอดฉ ดยาก ไม เลวนะ
Una infància una mica especial. Llavors?
แต ผมเดาว าเราน าจะ ม เร องอ นท ด ร บด วน
Cada fortalesa cedirà una per una.
ท ม นท กแห งจะยอม สยบต อเราท ละแห งๆ
Ets una lladre i una assassina.
ค ณม นฆาตรกรและโจร
Una gran bellesa? Una gran bellesa?
สาวงาม สาวงามง นหร อ
Cridi una ambulància! Cridi una ambulància!
โทรเร ยกรถพยาบาลฉ กเฉ นๆ