Traducció de "recollir el valor" a l'idioma tailandès:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Amb el valor
ด วยค า
Canvia el valor
เปล ยนค า
Kemp va intentar recollir el que podia.
Kemp พยายามรวบรวมส งท เขาสามารถ
El valor a convertir
ค าท จะแปลง
I es va recollir.
แล วท านก ออกบำเพ ญเพ ยรภาวนา เม อท านทำสมาธ ได สามป
Puc recollir una pizza.
ผม... ผมแวะไปซ อพ ซซ าให ได จ ะ
Hem acabat de recollir.
เราเก บของเสร จแล ว
Sí, ens va recollir.
ใช เขาร บเราเข าบ าน เขาเป นคนด
Error crític No es pot recollir el correu
ข อผ ดพลาดร ายแรง ไม สามารถเก บจดหมายไว ได
He de recollir el meu fill de l'entrenament.
ผมอยากออกไปจากน เจอล ก
Valor
ค า
Valor
ค า
Valor
ค า
Valor
น ำเง น
Valor
น ำเง น
Copia el valor del color
ค ดลอกค าส
Quin valor tenia el molí?
โรงส น นม ค าแค ไหนก น?
Pots recollir les teves coses?
Doc says we gotta lock him up. Stash him in here and lock him up. I have to talk to you.
La Molly Hooper, el podria recollir, portarlo a Barts.
มอลล ฮ ปเปอร ให เธอไปเอาม นมาไว ท บาร ต
El valor absolut de 10. o el valor absolut de x, quan x 10.
ค าส มบ รณ ของ 10 เม อ x 10
Valor desconegut
แต มไม ร จ ก
Valor accessible
ค าของส งอำนวยความสะดวก
Valor enter
ค าจำนวนเต ม
Valor mínim
ค าต ำส ด
Valor màxim
ค าส งส ด
Valor personalitzat
กำหนดส เอง
Valor màxim
ค ามากท ส ด
Valor màxim
ค าส งส ด
Nou valor
ค าใหม
Canvia valor
เปล ยนค า
Valor numèric
ค าต วเลข
Valor decimal
ค าจำนวนทศน ยม
Per valor
ค าเร มต น
Valor actual
แทรกค า
Valor nominal
ค าเร มต น
Valor futur
แทรกค า
Qualsevol valor
ค าใด ๆ
Valor booleà
ค าทางตรรกะ
Valor inferior
ค าทางตรรกะ
Valor superior
เป นค า
Valor superior
ค าส นส ด
Al valor
เป นค า
Valor actual
ค าป จจ บ น
Nou valor
ค าใหม
Valor inicial
ค าเร มต น