Traducció de "un altre compte" a l'idioma tailandès:


Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Un altre.
น อ กคน
I un altre cop, i un altre.
ซ ำแล วซ ำเล า
Usa un compte diferent
ใช บ ญช ผ ใช ท แตกต างออกไป
Crea un compte nou
สร างบ ญช ผ ใช ใหม
Inicia un compte enrere
เร มการน บถอยหล ง
Atura un compte enrere
หย ดการน บถอยหล ง
A un altre lloc, amb un altre home.
พวกม นฆ าได
Tanca un altre
ป ดเอกสารอ น ๆ
Un altre exemple.
อ กต วอย างหน ง
Un altre buròcrata
พวกน งโต ะช น ว
Un altre rei.
กษ ตร ย คนละคน เม อไหร ข าจะได พบก บคาลน
Un altre cop.
คราวหน าแล วก น
Un altre cas?
คด อ นล ะ
Un altre cop.
อ กคร ง
Un altre cop.
คร งท สอง
Un altre error.
น นเป นความผ ดหน ง
Un altre cop?
อ กแล วหรอ
Porteume'n un altre.
ส งอ กอ นมาให ฉ น
Aquí un altre.
ม คนอ นอย ท น
Un altre cop!
cHFFFFFF อ กคร งนะ
Un altre bombardeig.
ระเบ ดว งอ ก
Un altre bastard.
น นก ล กนอกสมรส
Lestrade? Un altre?
ฮาร เกอร คราวน เป นฆาตรกรรม
I un altre!
น นก อ กคน
Amb compte... amb compte.
ค อยๆ
Amb compte, amb compte.
ค อยๆ ค อยๆ
Afegeix un altre SO...
เพ มโอเอสอ น...
Un altre exemple d'això.
อ กหน งต วอย าง
JS Un altre cop.
โจ อ กคร งส คร บ
Sirà un altre Somalia?
ม นจะจบแบบโซมาเล ยหร อไม
En un altre moment.
ไว ท หล งละก น
Què? Un altre any?
อะไรนะ อ กป น งเหรอ?
Fa un altre vida.
thะตy'd f nd thะต ะกะฐvะตnd h ะกlะฐn mะพrะต thะฐn rะตะฐdy fะพr thะต tะฐ k ะฐt hะฐnd.
Un altre cop, estireu!
อ กคร ง ด ง
Tenim un altre cotxe.
ม รถอ กค นเข ามา
Dóna'm un altre fill.
ให ล กชายข าอ กคน
Digaho un altre cop!
พ ดม นอ กท ส ว ะ
Femho un altre cop.
มาเร มย งอ กท
Busco un altre camí.
ลองเปล ยนแนวด บ าง
Tenim un altre problema.
เราม ป ญหาอ น
Gràcies un altre cop.
ขอบค ณอ กคร ง
Tens un altre problema.
ค ณม ป ญหาอ น
Potser un altre bot.
หาเร อลำใหม
Un altre cop no!
ไม เอานะ
N'hi ha un altre!
น นม อ กคนน ง