Traducció de "va sorgir a partir" a llengua ucraïnesa:


  Diccionari Català-Ucraïnès

Sorgir - traducció : Sorgir - traducció : Sorgir - traducció : Sorgir - traducció : Va sorgir a partir - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

La gestió no va sorgir de la natura.
Менеджмент то не є природне явище.
Va créixer a partir del negoci familiar dels Renard.
Она выросла из семейного дела Ренардов.
A partir del cursor
Від курсора
De sobte va sorgir, buscant encara més agitat que abans.
Незабаром він з'явився, вона виглядала ще більш розбурханий, ніж раніше.
Aquesta idea va sorgir del cervell del senyor Teddy Henfrey.
Ця ідея виникла з мозку пан Тедді Henfrey.
De sobte va sorgir, i sembla encara més agitada que abans.
З неї я нічого не бачив. Незабаром він з'явився, вона виглядала ще більш схвильований, ніж раніше.
I la col laboració que feu amb Los Altos, com va sorgir?
А як почалася ваша співпраця зі шкільним округом Лос Алтос?
I el botxí va partir com una fletxa.
І кат пішов, як стріла.
Aquest esdeveniment particular Va sorgir d'un moment que vaig passar per casualitat.
На цей проект мене надихнула випадкова подія.
Regions a partir de la bandera
Території за прапором
Crea fitxers a partir de plantilles
Створення файлів з шаблонів
Construeix a partir del que tenen.
Будуй на основі того, що він має .
Ens va sacsejar a través d'un interminable laberint de carrers amb il luminació de gas fins que va sorgir en
Ми гуркотом через нескінченний лабіринт газу освітлених вулицях, поки ми вийшли на
Alt, lladre! , Exclamà Huxter, i va partir després d'ell.
Стоп, злодій! Вигукнув Huxter, і відправився в його честь.
Hauríem de partir.
Пора начинать.
Intenta determinar a partir de la imatge
Намагатися визначити з самого зображення.
Anomenat així a partir del mineral Estroncianita
Названий за мінералом стронціанітом
Construeix a partir del color del botó
Створити з кольору кнопки
I a partir d'aquí desenvolupem la intuïció.
Так і розвивається наша інтуїція.
A partir d'aquí només serem nosaltres tres.
Далі зі мною повинні піти тільки ви.
I quan van arribar hi, va sorgir un enorme interès per traduir aquesta saviesa a una llengua europea.
Коли вони прийшли, існував величезний інтерес до перекладу цієї мудрості на європейську мову.
Així que a partir d'ara això pot ser difícil o fàcil, com va ser?
Виходячи з цього, ми можемо продовжити або по хорошому, або по поганому. Так як нам вчинити?
generat a partir d' un fitxer de text
створено з текстового файла
Anomenat així a partir de l' asteroide Ceres
Названо на честь малої планети Церери
Crea una plantilla a partir d' un document...
Створити шаблон з документа...
A partir dels sorolls sobtats i què no.
Починаючи з раптовий шум, а що ні.
Has dit que a partir d'ara estaríem junts.
Ты же сказал, что теперь мы всегда будем вместе.
Va ser a partir d'ara, que vaig començar a estar realment interessat en aquest problema de la
Це було тепер, що я почав по справжньому зацікавлений в цій проблемі
És la sopa de falsa tortuga cosa es fa a partir , va dir la reina.
Це річ суп з телячої голови виготовлена з сказала Королева.
Vídeos i material gràfic van sorgir d'arreu del món.
Твори мистецтва та відео з'являлись з усього світу.
Crear un diccionari nou a partir d' un fitxer
Створити новий словник з файла
Crear un nou diccionari a partir d' una carpeta
Створити новий словник з теки
Endevineu una zona a partir de la seva capital
Вгадування території за її столицею
Format Crea estil a partir de la cel la...
Формат Створити новий стиль з комірки...
Determina a partir d' una foto d' un rellotge
Визначити за фото з годинником
Genera un nou projecte a partir d' una plantilla
Створити новий проект за шаблоном
Construeix un vector a partir de dos punts donats.
Побудувати вектор за двома заданими точками.
El certificat és vàlid a partir d' aquesta data.
Сертифікат дійсний з цієї дати.
Crea una descomposició addicional a partir del canal alfa
Створити окремий поділ від альфа каналу
Crea un estil a partir de la cel la...
Створити стиль з комірки...
Crea un estil a partir de la cel la
Створити стиль з комірки
I la natura construeix grans esquelets a partir d'ells.
І природа будує з них великі скелети.
Tot és costa amunt a partir d'aquí, amic meu.
Гірше вже не буде, друже, тому що гірше нікуди.
Una de les coses més emocionants, però, és el que va sorgir del viatge que vaig fer a Ghana el mes passat.
Проте, дещо дійсно вражаюче було виявлено після відвідування мною Гани минулого місяця.
Crea un fitxer po a partir dos fitxers DocBook XML
Створює файл po з двох файлів XML DocBook