Traducció de "causar una pèrdua" a l'idioma xinès:


  Diccionari Català-Xinès

Pèrdua - traducció : Pèrdua - traducció : Pèrdua - traducció : Causar - traducció : Pèrdua - traducció : Causar una pèrdua - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Això és una pèrdua de temps.
这是在浪费时间
Una pèrdua de vista, per exemple?
没注意到什么呢 比如?
Ells van causar una explosió. És cert això?
是真的吗?
Ha dit que esperava causar una bona impressió.
殿下說希望給人留個好印象
Compressió sense pèrdua
无损压缩
La seva pèrdua?
她的不幸
Pèrdua de potència.
动力俯冲
Pèrdua d'espai inútil.
没出息的废物 Useless waste of space.
No té pèrdua.
一眼就能看见
Ja hi he anat. Una pèrdua de temps.
我已经去找过他了 没收
I et va causar penediment.
和后悔
Fitxers PGF sense pèrdua
无损 JPEG 2000 文件
Usa compressió sense pèrdua
使用无损压缩
Possible pèrdua de dades
数据可能丢失
És un pèrdua enorme.
这是巨大的损失
Però potser la cacera és una pèrdua de temps.
师父... 我曾令你失望
Ella no va a causar problemes.
他又不會造成任何的麻煩
El teu problema ara mateix és causar una bona primera impressió.
你的問題就是要給我留個好印象
Fitxers JPEG 2000 sense pèrdua
无损 JPEG 2000 文件
Permet la pèrdua de fotogrames
允许降低播放帧数
Informació de pèrdua de color
颜色信息的丢失
Informació de pèrdua de translucidesa
透明信息的丢失
Advertència de pèrdua de dades
数据丢失警告
Oh, quin pèrdua de temps!
小心他的腿
Missenyora, lamento la vostra pèrdua.
小姐 对你的不幸我很遗憾
Sento molt la teva pèrdua.
唔... 我为你的损失感到很遗憾
Ho sento per la seva pèrdua. Ella era una persona meravellosa.
對於你母親的逝去我深表遺憾 她是個好人
Acabem amb aquesta pèrdua de temps.
让我们放弃这个徒劳的搜索吧 fnArial Black fs14 bord1 shad2 3cH4E0122 Let's give up on this wild goose chase.
Però la pèrdua del comte Dooku
他的牺牲是必要的
Implica la pèrdua potencial de dits?
有断手指的风险吗
Li va causar aquestes marques a la cara.
因此面部才留下一道道血迹
HOME Ho sento per la seva pèrdua. Ella era una persona meravellosa.
對於她的逝世我很遺憾 她是個好人
Amb tot el respecte, senyor, el paio és una pèrdua de temps.
恕我直言 长官 这家伙就是个废人
Informació de pèrdua de color i translucidesa
颜色和透明信息的丢失
Sembla que no té pèrdua. I llavors?
应该不会错 然后呢