Traducció de "en renda fixa" a l'idioma xinès:


  Diccionari Català-Xinès

Renda - traducció : Renda - traducció : En renda fixa - traducció :

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Fixa
吸附
I la meva renda?
我的房租
fixa al terreny
贴着地面
Història de mida fixa
固定回滚量
Fixa rumb a Eadu.
我们现在前往伊杜
Fixa la posicióAction for toggling
锁定位置Action for toggling
Inicia sempre amb una mida fixa
总是以固定大小启动
Tipus de lletra d' amplada fixa
等宽字体
Utilitza una font de mida fixa
使用等宽字体
Tipus de lletra de mida fixa
等宽字体
Àncora fixa la posició del cos
锚 固定物体位置
Fixa el nivell de depuració a
调试级别
I un miserable de renda assignada per millores.
开支经费又给得少得可怜
Usa tipus de lletra d' amplada fixa
使用等宽字体
Però encara no té una plaça fixa.
可还没当上终身教授
i que no està al dia amb la renda.
甚至没缴房租
Vostès ja m'han ajudat tant amb la renda i ...
你们已经 帮我出了这么多 配租还有
Fixa el focus a la barra de cerques
焦点设定到搜索栏
Sí, tenim una residència fixa a prop d'aquí.
我们在附近享有永久居留权
Això és molta seguretat per un edifici de renda baixa.
低收入住房一般不会有这么多安全措施
Sincerament, si pogués pagar la renda, et demanaria que te n'anessis.
老实说我要是付得起租金的话早赶你出去了
Mira, tinc la teva renda i et la duré, està bé?
弗兰 我给你房租 我待会儿拿去给你 好吗
Fixa un color personalitzat per tornar a acolorir els ulls.
设定一种用于对眼睛重新着色的自定义颜色
Fixa el color del cursor amb el del caràcter actual
设置光标颜色和当前字符匹配
Xinxeta fixa la posició d' un punt donat del cos
图钉 固定物体上某个点的位置
Fixa el mesclador a la safata del sistema del KDE
将混音器嵌入到 KDE 系统托盘
Mida del tipus de lletra fixa o relativa a l' entorn
字体大小 固定 或 相对 于环境
Ohlsdorfer jeu de costat i fixa els ulls a la finestra.
奥斯多佛转过身子 全神贯注地盯着窗户
El cotxe és a punt d'esclatar i l'excursionista mira fixa al cel.
车就要回火了 而驴友 他正盯着天空看
IPMT calcula la quantitat del pagament d' una renda anual cap a l' interès.
IPMT 计算投资每期的付款数额
Una idea fixa. S'obsessionen amb una cosa i no la poden deixar anar.
玛格丽特的其他肖像...
NPER és el nombre total de períodes durant els quals es paga la renda anual.
NPER 是付款的总期数
NPer és el nombre total de períodes durant els quals es paga la renda anual.
NPer 是付款的总期数
PPMT calcula la quantitat d' un pagament d' una renda anual cap al capital principal.
PPMT 计算投资每期的付款数额
És més una norma que una regla fixa. Saps, jo... Et vull dins meu.
其实我只是说说而已 我要你进入我的身体
Se la veu prou bé, però menteix en la declaració de renda i és addicta als calmants, i durant anys ha fet l'amor amb un home casat.
吃止痛药上瘾 和一个已婚男人勾搭好几年了
ENCARA ÉS UN EXEMPLE DE CAPTURA D'UNA POSICIÓ FIXA A L'ACADÈMIA MILITAR DE WEST POINT ALS EUA.
西点军校直至今日仍然 视其为经典教案
Defineix les opcions de gestió d' energia del sistema. Si s' indica l' opció 'scheme', l' esquema de gestió d' energia es fixa al 'value' corresponent Si s' indica l' opció 'cpufreq', la política de freqüència de la CPU es fixa al 'value' corresponent
设置系统的电源管理选项 如果指定了 scheme 选项 电源管理方案将被设为相应的值 value 如果指定了 cpufreq 选项 CPU 变频策略将被设为相应的值 value
Estàvem en, en ...
那次是在 是在...
En Martin, en Malarkey, en Grant?
马丁 马拉其 格兰特?
En Clooney, en DiCaprio, en Zabka...?
但是谁呢?
En Compton, en Malarkey, en Toye i en Guarnere.
康普顿 马拉其 托伊 瓜奈诺
En Jackson, tu i en Liebgott, en Powers, en Wynn i en Webster.
杰克逊你和利布高特 鲍儿斯 温尼还有韦伯斯特
Pensar en tu, en tu, en tu!
考虑一下你自己
en Merlyn, en Queen...
我真不想干涉 但是梅林 奎恩这种人...