Traducció de "no són vàlids" a l'idioma xinès:


  Diccionari Català-Xinès

Són - traducció :

No són vàlids - traducció :
Paraules clau : They 它们 哪儿

Ads

  Exemples (Les fonts externes, no revisats)

Caràcters no vàlids
无效字符
Camps de text no vàlids
无效的文字段
Noms de fitxers no vàlids
无效的文件名
El comentari conté caràcters no vàlids.
注释 中包含无效字符
Formats de data vàlids
有效的日期格式
Nom d' usuari o contrasenya no vàlids
无效的用户名或密码
El nom d' usuari o la contrasenya que hi heu introduït no són vàlids.
您输入的用户名或密码无效
La tasca ja no és vàlida, paràmetres no vàlids.
任务失效 无效的参数
Continguts no vàlids de la base de dades.
无效的数据库内容
Un o més dels valors d' intermediari especificats no són vàlids. Les entrades incorrectes estan ressaltades.
一个或多个指定的代理服务器设置无效 不正确的项已被突出显示
Els noms de fitxer escollits no semblen ser vàlids.
选中的文件名似乎无效
Sembla que el nom d' acció, l' ordre, icona, o condició no són vàlids. Per tant, no s' aplicaran els canvis.
似乎动作名称 命令 图标或条件中至少有一项无效 因此更改未能应用
No, no ho són.
They're dead now. they're not.
No són suecs, Mac. Són noruecs.
他们不瑞典人 麦克 他们挪威人
Vostès no són soldats, són presoners.
你不战士,你战俘!
No són opcionals, són obligatoris. Entesos?
请安静!
No són aquí.
不在这里
No són necessàries.
如何佈署灘頭防禦?
No són adorables? .
例如 快看 Leonard和Leslie所生的 Goldfarb夫妻 很可爱?
No són deures.
你不温习
No són homes.
他们已不男人了
No, són maques.
不 很贴心 No, it's nice.
No són avorrits.
这可不无聊 五个男人死亡 They're not boring.
Mostra un missatge d' error quan s' entren valors no vàlids
输入无效值时显示错误消息
No són pas angelets, però tampoc no són monstres.
佢哋都唔系天使 但亦唔系惡魔
No són persones i no són animals de companyia.
它们人 也不宠物 3cH202020 They're not people and they're not pets.
Ja no són garrins. Ara són menjar.
它们不再小猪了 而食物 3cH202020 They're not piglets anymore.
Substituïu els paràmetres de substitució amb URL vàlids.
用有效的 URL 替换 Placeholders
No són suficientment grans.
佢地不夠大
Encara no són fora.
他们还没走
No, però són allà.
没有 但他们就在那里
No són dels nostres.
自己人
No, perquè són deliciosos.
它们很好吃
No són bones notícies ?
这还不好消息吗?
Són bastants lents, no?
好吧 他做事可真没效率 对吧